Algemene Voorwaarden Unlimitedcollection

Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: Unlimitedcollection
 • E-mailadres: support@onlinelicentie.nl
 • KvK-nummer: 88308170
 • BTW-identificatienummer: NL004588053B11

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met WorkplaceOne.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een overeenkomst komt tot stand bij orderbevestiging aan de Koper.
 • Koper en WorkplaceOne komen overeen dat elektronische communicatievormen geldige overeenkomsten kunnen creëren.

3. Prijzen

 • Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
 • Kennelijke prijsfouten kunnen worden gecorrigeerd.

4. Betaling

 • Betaling kan geschieden via diverse methoden zoals vermeld op de website.
 • Betalingstermijnen moeten schriftelijk worden overeengekomen.

5. Levering en leveringstijd

 • Levering gebeurt binnen de termijn zoals vermeld op de website.
 • Risico gaat over op de Koper na levering.

6. Gebreken en Klachttermijn

 • Klachten moeten schriftelijk binnen zeven (7) dagen na levering worden gemeld.
 • Ongefundeerde retouren zijn voor rekening van de Koper.

7. Recht van verzaking en ruiling

 • Geen recht op restituties na activering van de licentie.
 • Garantie op activatie binnen 30 dagen na aankoop.

8. Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom gaat over op Koper na volledige betaling.

9. Particuliere of bedrijfsaankopen

 • Levering uitsluitend aan particuliere klanten.

10. Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij WorkplaceOne.

11. Persoonsgegevens

 • WorkplaceOne verwerkt gegevens conform haar Privacy Statement.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tongeren.

13. Diverse bepalingen

 • Maatschappelijke zetel en contactinformatie van WorkplaceOne.
 • Beperking van aansprakelijkheid voor licenties.
 • Volledige overeenkomst tussen Koper en WorkplaceOne.